Jan 22, 2007

Satay Kajang =)
Satay Kajang Hj Samuri...dah lama tak makan... YUMMY!